[columns] [span4]

Индустрия
Индустрия

[/span4][span4]

Жилищно строителство
Жилищно строителство

[/span4][span4]

Реставрация
Реновиране

[/span4][/columns]

[columns] [span4]

Инфраструктура
Инфраструктура

[/span4][span4]

Поддръжка и ремонт
Поддръжка и ремонт

[/span4][span4]

Мероприятия
Мероприятия

[/span4][/columns]

Фирма Лайер произвежда различни системи скеле, които намират приложения във всички сфери на човешката дейност:

жилищно строителство, промишлено строителство, инфраструктурно строителство, мостово строителство, тунелно строителство, геотехническо строителство, топло-електрически централи ТЕЦ, водно електрически централи (ВЕЦ), Атомно електрически централи (АЕЦ), Химическа индустрия, нефтена индустрия, хранително-вкусова индустрия, хартиена индустрия, минна индустрия, преработка на цветни метали, металургия, възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), циментови заводи, самолето-строене, ремонт на самолети, корабостроене, кораборемонт, реновиране на сгради, саниране, подръжка, фасади, интернет, мобилни комуникации, сцени, трибуни, концерти, спортни мероприятия, изложения, панаири, конференции и др.