• 1186 София, България ул. Околовръстен път 373

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
  • септември

    8

    2020
  • 117
Безопасност при индустриалните конструкции скеле – Индивидуална защита против падане

Безопасност при индустриалните конструкции скеле – Индивидуална защита против падане

Използване на Лични предпазни средства (ЛПС) за защита против падане

Новата версия на разпоредбите TRBS 2121 Част 1 отново поставя фокус върху темата за оценката на риска и съответните мерки за защита против падане. Процедурата по определяне на подходящите технически, организационни или персонални предпазни средства е част от оценката на риска от падане. В новата версия употребата на Лични предпазни средства (ЛПС) за защита против падане е допустима в определени случаи. Начините и сферите на експлоатацията им са описани по-долу.

Как се закрепят ЛПС за защита против падане към системата скеле Layher Allround?

Ако е планирано използването на ЛПС за защита против падане при монтажа, модификацията или демонтажа на модулно скеле Allround, трябва да се използват определените точки за закрепване. Тези точки са определени и проверени от Layher за всяка структура скеле чрез подробни тестове. Всички точки на закрепване могат да бъдат намерени в подробните Инструкции за монтаж и експоатация. Следващите илюстрации показват примери за точки на закрепване за модулно скеле Allround, изработено от стомана.

Какво трябва да помним, когато използваме ЛПС за защита против падане?

Използването на ЛПС за защита против падане изисква предварително изготвяне на специализирана оценка на риска и включва инструкции за служителите как да използват оборудването и как да се извършват съответните спасителни дейности. Преди всяко използване на ЛПС, оборудването трябва да премине визуална проверка за изправност. Освен това, на всеки 12 месеца трябва да се извърши проверка от експерт, който да сертифицира, че ЛПС са годни за експлоатация.

Трябва да се гарантира, че минималната височина на точката на закрепване е съобразена с дължината на конектора. Съществуват различни условия и изисквания в зависимост от начините на обезопасяване при използването на ЛПС за защита против падане.

Има ли специализирани обучения за използването на ЛПС за защита против падане?

За да подпомогне своите клиенти, Layher предлага широк набор от възможности за обучение, признати от VDSI (Немска асоциация на инженерите по безопасност). Налични са специализирани семинари за обучение, свързани с правилната употреба на ЛПС за защита против падане, а също така и със спасителните процедури за избягване на евентуални травми при увисване след падане, предотвратено чрез използването на ЛПС. След успешното посещаване на обучението се издава сертификат, удостоверяващ получените специализирани умения и знания – важен фактор при избора на квалифициран персонал. Подробна информация може да бъде намерена на адрес seminare.layher.com.

Предварителна странична защита против падане в системата скеле

За да усъвършенства страничната защита против падане на конструкциите скеле без да въвежда допълнителни дейности към процеса на монтаж, Layher разработи Allround Guardrail System (ARGS) – Защитна система с предварително поставяне на парапети. Използвайки ARGS вертикали и ARGS парапети, можете да изградите конструкция фасадно скеле, използвайки системата Allround, която предоставя странична защита от две части – за външната и вътрешната страна на конструкцията без използването на временни защитни компоненти. Благодарение на иновативната технология за сглобяване на парапета, елементите на защитната система се монтират на следващото ниво, от вече обезопасеното долно ниво на конструкцията скеле, с помощта на ARGS вертикала. ARGS вертикалът има същата товароносимост, както стандартния  Allround двуметров вертикал. Укрепващите елементи, като хоризонтали и диагонали, могат да бъдат монтирани по познатия начин на Allround розетките. Това дава независимост и възможност за справяне с постоянно нарастващите изисквания на работните площадки.

© Copyright 2020