Подпорно скеле Allround TG60 – представяне на ВСУ’2015

     Лайер България представи системата подпорно скеле Allround TG 60 на петнадесетата Международна Конференция организирана от Висшето Строително Училище ”Любен Каравелов”,София. Конференцията е фокусирана върху приложението на природните науки в строителството, архитектурата като приложно изкуство, опазването на световното културно-историческо наследство и иновациите в архитектурното и строително образование. Строителното инженерство и транспортното строителство са представени с всички свои направления: геотехника, геодезия, строителни конструкции, технология и механизация, организация и икономика. Акцент в научната проява са темите за енергийна ефективност, устойчиво развитие в строителството, еко-инженеринг и екологична сигурност.

    Layher Bulgaria represent shoring towers Allround TG 60 in 15-th International Conference VSU’2015.The Conference focuses on the application of science in constructions, architecture considered as applied arts. Conservation of the world’s architectural heritage and innovation in the architectural and engineering education Civil Engineering and road construction are presented in all their aspects-geotechnical engineering, geodesy and surveying, building structures, construction technology and equipment, construction management, economic of construction.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail