• 2227 „Индустриална Зона – Божурище“, ул. Симеон Петров №15

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

Общи условия за Доставка, Плащане и Наем на Лайер ЕООД

I. Общи условия за Доставка и Плащане

1. Област на действие

Тези общи условия (ОУ)  уреждат реда и условията за доставка и плащане  с бизнес партньори на Лайер ЕООД.  Нашите доставки, услуги и оферти се извършват на базата на изложените по-долу условия. Те са валидни и за всичките ни предстоящи търговски взаимоотношения, дори и да не бъдат договорени изрично още веднъж. Най- късно с приемането на стоката или услугата тези условия се смятат за приети. По този начин отказ от тези условия от страна на купувача поради несъвпадане с неговите търговски условия е невалиден.

2. Предложение, потвърждение за поръчка

Направените оферти подлежат на промяна и не са обвързващи за Лайер ЕООД. Заявления за приемане на оферти и поръчки изискват нашето писмено потвърждение, за да породят правни последици. Същото се отнася и за всички допълнения, изменения или допълнителни споразумения. Нашето писмено потвърждение ще определи обема, съдържанието и ценообразуването на всяка доставка. Мострите и пробите са необвързващи рамкови данни. Договорите придобиват обвързващ характер едва след нашето писмено потвърждение на заявката.

Използваният при заявката израз „като в предишната доставка” при всички положения се отнася само до изпълнението, а не до цената. Като обозначение на продукта е валидно само артикулното обозначение на Лайер ЕООД. Допълнителното назоваване на ползвани от клиента наименования на артикули са необвързващи.

3. Базови цени

При липса на обратно потвърждение се прилагат цени, определени  от Лайер ЕООД, действащи към момента на сключване на договора, при спазване на ЗДДС. Ако изминат повече от 3 месеца между датата на сключване на договора и датата на доставка, и ако има някакви промени в ставките, цените на материали и дистрибуция, се прилагат нетните продажни цени или цени за изпълнение към момента на доставката или окончателното изпълнение, при спазване на ЗДДС. Лайер ЕООД си запазва правото да променя, коригира обявените цени на материали и дистрибуция в зависимост от ценовите фактори за дадения момент.

За доставки, за които не са договорени цени, важат валидните в деня на доставката цени.

Цените, както и всички оферти и калкулации, в случай, че изрично не е договорено друго, са в Български лева.

4. Обем на доставката

Обемът на доставката ще бъде единствено в рамките на  нашето писмено потвърждение на поръчката. Частични доставки и изпълнения са допустими, доколкото те са приемливи за клиента.
 
5. Плащане

В случай, че няма допълнително споразумение, плащанията по нашите фактури са дължими в срок от 30 дни след датата на издаване фактурата, без приспадане, независимо от това дали фактурата е прехвърлена на трети лица, или е оформена за плащане от страна на трети лица.

Отказ на плащания или изравняване на задължения чрез компенсации поради евентуални непризнати от нас претенции на купувача са недопустими.

Неизпълнението на задълженията в определения срок се счита за просрочие без предупреждение.

Ако доставката е отложена поради причини, за които клиента носи отговорност, фактурата се издава с уведомление за готовността ни за доставка, но не по-рано от първоначално договорената дата на доставка.

Ако клиентът е в просрочие с плащането на някоя от нашите фактури, всички други неуредени фактури , включително и тези, чийто падеж все още не е настъпил, автоматично стават изискуеми и за тях може да бъде предявен съдебен иск.

6. Права за приспадане и за удържане

Клиентът има право да претендира за приспадане  или удържане, само ако  насрещните искове, предоставени в изпълнимо запитване, са безспорни или признати от нас. Клиентът  има право да претендира такива права, доколкото насрещния иск се основава на едно и също договорно правоотношение. 

7. Забрана за прехвърляне

Клиентът няма право да предявява претенции от какъвто и да е вид, произтичащи от бизнес отношенията ни с трети страни.

8.Събиране на вземания

Нашият персонал или нашите търговски представители имат право да събират всякакви дългове, доколкото те са упълномощени да извършват това. Това се отнася и за всички продажби от склад.

9.Транспорт, опаковане, застраховка и транспортни разходи

Предлаганите от нас цени са продажни цени  на производителя без опаковка. Вие ще поемете разходите за транспорт, опаковане, застраховане и на превозното средство.

9.1 Кредит за опаковъчни материали

Ако сме искали плащане за многократно използвано транспортно оборудване, като например палети, бокс палети и т.н., ние ще кредитираме съответните суми, ако оборудването се върне към нас своевременно и без никакви разходи.

9.2 Застраховане на пратката
При поискване, ние изпращаме пратката, застрахована на ваш риск и за ваша сметка.

9.3 Разходи по връщане на стока

При получаване обратно някои от материалите в резултат на нашите запазени права, вие ще възстановите всички разходи, направени от нас. В някои случаи тези разходи могат да съответстват на нетната стойност на стоките в момента на получаването им. Имате право да ни докажете, че тези разходи не са възникнали  или са били по-малки  от поискания размер.

10. Прехвърляне на рискове

Тъй като рискът все още не е преминал към вас, риска се прехвърля към вас не по-късно от следните събития:
10.1 Прехвърляне на риска при приемане, товарене, предаване

С предаването на стоката на спедитора или превозвача,  предаване на изпълнителя на пратката или на превозвача, независимо от това дали сме изпратили стоката или не, вие сте получили стоката или не, вие сте упълномощили или ние сме упълномощили трети лица, и независимо от това дали транспорта е платен, платен от получателя при получаване на стоката  по местоназначение или  се заплаща по фиксирана такса, дори и в случай на частични доставки рискът преминава към купувача.

10.2 Прехвърляне на риска в случай на забавяне на приемането

В случай на забавяне, поради горепосочените обстоятелства, за които сте отговорни, или при липса на възможности да направите приемането поради други причини, риска преминава към вас след наше уведомление за готовност за изпълнение на доставката.

11. Гаранции

Докато не бъдат уредени всички задължения или право на вземане, които имаме към вас сега или в бъдеще на всички правни основания, вие ни давате следните гаранции:

11.1 Запазване правото на собственост

Всички стоки, доставени от нас, остават наша собственост до пълното заплащане на всички, включително и бъдещи задължения на купувача по търговските ни взаимоотношения. Това важи и за спорните и/или условни задължения. Имате право да се разпореждате със стоките в обичайния ход на стопанската дейност, ако няма забавяне на плащането от ваша страна.

Доставена стока, все още наша собственост не може да бъде залагана или предоставяна като обезпечение на трети лица.

При посегателство от трети лица върху стоката купувачът обявява, че тя е наша собственост, уведомява ни незабавно, както и органите на реда и оказва необходимата помощ за запазване на нашите права.

11.2 Удължение запазване правото на собственост

Вие изцяло ни възлагате предварително като гаранция всякакви вземания и право на вземания по отношение на стоките, които възникват от препродажба или на други правни основания. С настоящото приемаме възлагането. Тъй като сме включили нашите вземания или право на вземане в разплащателна сметка с вас, предварителното възлагане се прилага и за съответната претенция за изплащане на остатъка.

12. Разрешение за събиране на дължими суми, отнемане на разрешение за директен дебит, забрана за други възлагания, уведомяване в случай на каквито и да било претенции от трети лица.

12. 1 Купувачът ни преотстъпва като обезпечение за доставената от нас стока всичките си вземания включително салдови вземания по договори за разплащане чрез текуща сметка; това важи със същата сила за вземания на купувача по други правни причини (застраховки) относно стоката. Обезпечението се ограничава в размер на стойността на доставената стока съгласно нашите фактури. Предоставяме отменимо разрешение клиента да получава от свое име и за наша сметка преотстъпените ни вземания. Това разрешение за събиране на суми може да бъде отменено само в случай на забавяне на плащане от ваша страна, или ако ние сме известени за каквото и да е оспорване на чекове или платежни нареждания, каквото и да е прекратяване на плащанията или получим някаква негативна информация за вас.

12.2 Вие нямате право да правите какво и да е възложение на други лица. Вие имате право да получите данни за вземанията или правото на вземане в случай, че изпълните своите задължения за плащанията.

12.3 Подробна информация за клиенти

При наше искане, ще бъдете задължени да ни предоставите подробна информация за вашите индивидуални вземания или право на вземане към трети лица, които са получени по начин определен в подраздел 12.1, за да информирате вашите купувачи за възлагането и да ги инструктираме да извършват плащания само към нас. Ние имаме право по всяко време да уведомим купувачите за възлагането и да съберем вземанията или да упражним правото на иск сами.

12.4 Липса на разрешение за събиране в случай на несъстоятелност

Разрешението за събиране на вземания се счита за оттеглено в случай на информация за образувано съдебно производство по несъстоятелност срещу вашите активи.

12.5 Освобождаване от гаранции

Имате право да изискате частично или пълно освобождаване от гаранции, ако реализуемата им стойност надхвърля гарантираните вземания или право на вземане с 20%.

13. Правомощие за приемане на стоки
13.1 За да се гарантират нашите права на собственост, включително и в случаите на просрочени задължения за плащане, Вие предоставяте на нас или на трети лица, посочени от нас, правото на достъп във  вашата собственост или помещения по всяко време, за да получим ОРИГИНАЛНИ LAYHER продукти и други стоки, доставени за вас, които са наша собственост. Същото се отнася, и ако нашите ОРИГИНАЛНИ Layher продукти и други стоки, трябва да се получат от ваши клиенти.
13.2  За предотвратяване на излишни разходи, вие сте съгласни с този процес и давате изрично съгласие за тази процедура.

13.3 Вие се задължавате да ни възстановите всички разноски и разходи, които ние понасяме във връзка с връщането или приемането на нашата стока.

14. Гаранция

Ние носим отговорност за всякакви дефекти в стоката, при спазване на условията посочени  по-долу, като по този начин се изключват всякакви други претенции:

14.1 Изискването за уведомяване за явни и видими дефекти.  Рекламацията за явни и видими дефекти, погрешни и непълни доставки се прави веднага в писмен вид на товарителницата, като се посочва номера на документа за доставка (delivery note); в противен случай гаранционни искове са изключени.
14.2 Изискване за уведомяване за дефекти, които не са видими. Те се считат за одобрени, ако ни уведомените в писмена форма, като се цитира номера на товарителницата, веднага след откриването, но не по-късно от 14 дни след прехвърлянето на риска. Спазването на този период е достатъчно, ако уведомлението е изпратено навреме.

14.3 Тежестта на доказване във връзка с уведомление за дефекти, възстановяване на разходи.

Вие носите цялата отговорност за доказване на всички обстоятелства, които обосновават всяка претенция. В случай на неправилно подадено уведомление за дефекти, вие трябва да възстановите всички разходи, направени от нас.
15 . Корекция, последващата доставка, забавяне на последващо попълнение
15.1 В случай на дефекти, първоначално по наша собствена преценка  или отстраняваме дефектите или доставяме заместващи стоки без дефекти. Ако последващото изпълнение се провали, имате право по своя собствена преценка да поискате намаление на цената или да отмените договора. В случай на малки дефекти, средствата под формата на отмяна и отказ за приемане или получаване не се прилагат.

15.2 Имате право на отказ, ако не сме в състояние да удовлетворим  вашия иск с последваща реализация, чрез доставяне на заместващи стоки без дефекти, в рамките на четири седмици. Извън това право, вие нямате право на никакви други претенции, дори и за обезщетение за вредите и загубите, причинени от забавянето.

16 . Използване в съответствие с инструкциите, спазване на техническа поддръжка и тестване

Вашите претенции са валидни при условие, че нашите елементи са били използвани в съответствие с инструкциите от технически квалифициран персонал, че всяка предписана или необходима дейност по техническото обслужване и тестове са извършени, и че техническите регламенти за скелета са били спазени или се спазват, включително,  правилата за изграждане, планиране и всички съответни технически, официални или законови изисквания за специфична употреба.

17. Представяне в рекламни материали

17.1 Нашите рекламни материали не съдържат описание на качество или гаранционни характеристики. Позоваваме се на одобрения или сертификати, което означава, че ОРИГИНАЛНИ LAYHER продукти и други продукти отговарят на изискванията за съответните одобрения или сертификати, доколкото е необходимо и в съответствие с изискванията, предвидени за издаване на одобрения или сертификати от компетентните институции.
17.2 Горното не означава, че ОРИГИНАЛНИ LAYHER продукти и други елементи, отговарят на изискванията за конкретна употреба, посочена от вас само въз основа на одобрение или сертификат.

17.3 Информацията, предоставена от сертификат или одобрение не ви освобождава от задълженията като потребител, да бъдете информиран за всички технически изисквания за проектиране, структурна стабилност, приложение или употреба.

17.4 ОРИГИНАЛНИТЕ LAYHER продукти и други елементи трябва винаги да се използват в съответствие и с конкретните изисквания за дизайн, с местните условия и конкретните изисквания на публичните органи или законодателство.

17.5 Неправилни инструкции за монтаж и употреба

Всички неправилни инструкции за монтаж и употреба се считат за  незначително нарушение на нашите задължения. В тази връзка, вие имате право да получите само инструкции за експлоатация, ако правилното използване на нашите компоненти не може да бъде по друг начин.

18. Правни последици от груба небрежност или умишлено нарушение на задълженията

Имате право на допълнителни искове, само в случай на умишлено нарушение на задължения от наша страна или поради груба небрежност. Исковете за обезщетение за нарушение на основни договорни задължения, поради небрежност се ограничават до предвидими щети, което е типично за този вид договор. Ние не носим отговорност за малки нарушения на дребни договорни задължения.

19. Прекратяване, поради изтичане на давност

Искове за материални дефекти се погасяват по давност една година след получаване, доставка, приемане или уведомяване на готовност за изпращане по-късно, на съответната стока.

20. Използвани продукти

Всеки продукт следва да се използва, съгласно неговото предназначение и инструкции за експлоатация. В противен случай се изключва всякаква гаранция за дефекти в материала.
Всяко физическо и морално влошаване в съответствие с продължителността на живот на тези продукти не представлява нарушение на основни договорни задължения.

21. Задължителна писмена информация
Всяка информация, предоставена от наш екип вербално, се счита за доброволно предоставяне на услуги. Всякакви устни изявления на нашите служители са правно обвързващи само с наше писмено потвърждение.

22. Време за доставка, дата на доставка
Нашите срокове и дати на доставка са задължителни само, ако сме ги потвърди в писмена форма. Отхвърляме всякакви предвидени от вас срокове или дати на доставка.

22.1 Потвърждаване срокове, дати, обем на доставките

Нашето писмено потвърждение на поръчката е задължително за сроковете, датите и обема  на доставките. В противен случай, сроковете и датите за доставка, определени от нас, не са задължителни и представляват очакваната дата на изпращане или получаване на стоките от заводът ни в гр. Гюглинген-Айбенсбах, Германия.

22.2 Спазване на срокове и дати за доставка

Период или дата на доставка, потвърдени в писмен вид, се считат за спазени, ако сме ви уведомили за наличности, приключване или готовността за изпращане на стоката на датата на доставка или в края на периода на доставка, ако стоките са напуснали завода ни, или са били предадени на превозвача, или на друго лице, определено за извършване на изпращането по такъв начин, че при нормални обстоятелства се очаква доставката да бъде осъществена навреме.

22.3 Изискване за спазване на всички срокове или дати

Спазването на всички периоди или дати, е предмет на следните кумулативни условия: вие сте предоставили своевременно всички документи, всякакви необходими одобрения, разрешения и  всички планове за изпълнение на договорените плащания навреме и в пълен размер, приемайки, че няма забавяне на плащания от ваша страна. В противен случай, сроковете или датите могат да бъдат удължени в съответствие със закъснението, за което вие носите отговорност.

22.4 Удължаване на всички крайни срокове, в случай на непреодолима сила
Ако не сме в състояние да спазим всички периоди или дати, поради неопределими обстоятелства, например стачка или колективно уволнение, договорните срокове или дати се удължават. В случай на удължаване на срока за по-дълъг период от време и след предоставянето на известен период на изчакване, ние, както и клиента, имаме право да се оттеглим от договора.
22.5 Забавена доставка

Ние ще считаме, че има забавяне на доставката, ако установите  разумен удължен срок не по-рано от 2 седмици след необвързаната дата на доставката или необвързания срок за доставка, и този срок е изтекъл без резултат.
23. Право на отказ в случай на оспорване на чекове или платежни нареждания, прекратяване на плащанията, негативна информация

Ние има право да прекратим договора, ако узнаем за оспорване на чекове и платежни, прекратяване на плащанията или някаква негативна информация за вас.

23.1 Иск за общо обезщетение

Ако анулираме договора по причините, посочени по-горе, ние имаме право на общо обезщетение в размер на 20% от нетната стойност на поръчката. Имате право да ни докажете, че не сме понесли такива загуби или, че сумата на загубите е по-малка от тази сума. Нямате право да претендирате за каквито и да било други права.

23.2 Опции в случай на затруднения с техническо или материално обезпечаване, за които ние не сме отговорни

В случай на непредвидени трудности с техническо или материално обезпечаване, за които ние не сме отговорни, ние имаме право да се откажем от договора. В този случай няма едностранни или насрещни искове.

24. Авторско право, право на разпореждане и експлоатация, предаване на документи и данни на трети лица

24.1 Запазваме, без ограничение, всички права върху всички документи и цялата информация, която сме дали на вас, включително, без ограничение, оферти,  оценки на разходите, технически чертежи, всички скици и планове, особено нашето право на разпореждане и експлоатация в съответствие с нормативите регулиращи собствеността и авторското право.
24.2 Всички документи и данни, принадлежащи на нас, могат да бъдат достъпни или да се предоставят на трети лица, копирани или прехвърлени на носител за данни изцяло, частично или по извадки, с нашето предварително писмено съгласие. При  действия, нарушаващи това правило ни дават право за завеждане на иск за неустойки за нанесени щети. Всички патентни права и права за вписване на мостри за ползване остават запазени.

25. Значение на скиците или чертежите, подробности за структурния дизайн, структурната стабилност, проектната цел или употреба

25.1 Всички скици или чертежи за възможно или действително използване на нашите части са само като пример и служат само за илюстриране на възможните приложения. Те не представлява никакво обвързване за достоверност във връзка с техния вид, възможност или допустимост за тяхното приложение или използване.

25.2 Всички данни или изображения на структурния дизайн, монтаж, планиране, обезопасяване, структурна стабилност, употреба или приложение се разглежда само като примери, и следователно са необвързващи. Всякакви такива данни или изображения не ви освобождават от задълженията  като потребител, за да бъдете информиран за всички технически и статични изисквания за структорно проектиране, изграждане, планиране, обезопасяване, структурна стабилност, приложение или употреба.
 
25.3 Вие трябва да използвате нашите ОРИГИНАЛНИ LAYHER продукти и други продукти в съответствие със специфичните структурни изисквания и с местните обстоятелства и конкретни изисквания на закона или на публичните органи.

25.4 Вие се задължава да спазвате и да се придържат към всички съответни технически, обществени или законови изисквания за конкретното приложение.

25.5 Ние изрично посочваме, че само вие, като потребител на нашите ОРИГИНАЛНИ LAYHER продукти и други стоки, сте отговорни за безопасното изграждане, модификация, демонтаж и стабилността на продуктите, вида, подбора, изпълнението и тестването на закрепващите материали, спазването на съответните стандарти DIN или EN, техническите правила за скеле, общоприетите инженерни принципи за планиране, изграждане и изпълнение на строителни скелета, както и за спазването на всички нормативни изисквания на обществените власти и законови разпоредби, включително, без ограничение на всички разпоредби, наложени от строителния надзор или сградно законодателство, правилника за безопасност на работното място, като се обръща специално внимание на правилата за предотвратяване на злополуки.

25.6 Като потребител на ОРИГИНАЛНИ LAYHER продукти и други стоки, сте отговорни за използването им за определената цел и осигуряване на експлоатационната безопасност на скелето, правилното маркиране и идентификация, както и тестване.
25.7 Ако скелето е издигнато с отклонение от нормалната конфигурация, вие ще бъдете отговорен за това, че структурната стабилност е документирана или сертифицирана в съответствие с необходимата степен, например чрез осигуряване на подробни планове за всеки отделен случай, с прилагането на  вашата оценка, според вашия професионален опит.

25.8  Горното е придружено  също от подробни данни, предоставени в нашите инструкции за монтаж и употреба.

26. Смесена употреба на ОРИГИНАЛНИ LAYHER продукти

26.1 Всички данни или отчети за продуктите в нашите брошури се прилагат изключително за употреба на ОРИГИНАЛНИ LAYHER продукти. Нашите продукти са проектирани, произведени и конфигурирани за техните функции изключително при работа с други LAYHER продукти. ОРИГИНАЛНИTE LAYHER продукти се различават по своя структурен дизайн, материал и производствени процеси от продуктите на други производители или имитиращи продукти. 

26.2 Не сме в състояние да правим твърдения относно използването на ОРИГИНАЛНИ LAYHER продукти в други системи или смесени с други продукти. Това се отнася и за всяко използване на имитация на ОРИГИНАЛНИ LAYHER продукти.

26.3 Във връзка с изложеното по-горе, ние не поемаме отговорност в случаите, когато ОРИГИНАЛНИ LAYHER продукти се използват в комбинация с други продукти. В тази връзка, вие ни освобождавате от всякакви претенции на трети лица.

26.4 Когато правим твърдения по отношение  характеристиките на продукта, възможни приложения, структурни детайли на конструкцията, варианти на изграждане, анкериране, техники на прилагане, технически данни или спазването на законовите разпоредби или стандарти, във всеки случай тези твърдения се прилагат само към ОРИГИНАЛНИ LAYHER продукти или тяхната изключителна употреба.

27. Технически изменения
Промени в резултат на научно-техническия прогрес могат да се правят по всяко време.

28. Конфиденциалност, Безопасност
28.1 Ние регистрираме Вашата лична информация единствено за целите, определени от вас в момента на предоставяне на такива данни. Вашите лични данни ще се използват само в рамките на “Layher Group”.

 
28.2 Вие сте съгласни и ни упълномощавате за обработка, съхранение и анализ на данните, които получаваме във връзка с търговските ни взаимоотношения в съответствие с приложимите норми за защита на данните.
28.3  Можете да намерите нашата политика за защита на личните данни и допълнителна информация за конфиденциалност на нашия уеб сайт на адрес www.layher.de/nebenmenue/layherdatenschutz.aspx?cls=02.

 

 

 

II. Общи Наемни Условия
В допълнение към горния раздел I., Общи условия на доставка и плащания, всички ОРИГИНАЛНИ LAYHER продукти и други стоки, отдавани под наем от нас, също се подчинява на следните условия.

1. Предмет на договора, предложение (оферта), срок на наемане, цени на наемите, разходи
1.1 Предмет на договор
Този договор за наем дава правото да използвате ОРИГИНАЛНИ LAYHER продукти и други стоки в рамките на договорения срок и за използването по предназначение в България.

1.2 Предложението за наем подлежи на промяна
Предложенията за наем са необвързващи и подлежат на промяна. Те са обект на условието, че съответния наемен материал е на разположение в началото на срока на договора за наем.

1.3 Период за наемане
1.3.1Периодът под наем се определя в договора. Той започва да тече от деня на предаване на стоките на вас или на превозвача.

1.3.2 Освен ако няма споразумение или потвърждение за обратното, договори за наем се сключват за период минимум 20 седмици. Нашите наемни цени се отнасят за отдаване под наем за период от четири седмици, освен ако няма споразумение или потвърждение за противното. Всеки 4-седмичен период или част от такъв период ще се начислява в пълен размер.

1.4 Цени на наемане
1.4.1  Цените на наемите се изчисляват от датата на доставка или приемане. Всички последващи наемни периоди се фактурират предварително за период от 4 седмици. Фактури за наем са платими в рамките на 10 дни от датата на издаване на фактурата.

1.4.2  Нашите наемни цени, които са валидни за съответния период за наемане, се прилагат и са предмет на облагане с данък върху добавената стойност на приложимия законен лихвен процент. В случай на увеличение на цените за отдаване под наем, имате изключителното право да прекратите договора, при условие че незабавно подаде възражение за увеличението на цените в писмена форма. Цените, посочени в нашите ценови листи, се считат за обосновани и разумни за мястото на действие на договора.

1.5 Транспортни разходи, опаковане, застраховане
Вие поемате разходите за транспорт, опаковане и застраховане на ОРИГИНАЛНИ LAYHER продукти и други стоки до мястото на експлоатация.

1.6 Забавено плащане, правото за получаване на стоки
1.6.1  В случай на забавяне от вас на плащането повече от 14 дни, ние си запазваме правото да отменим всички договори за наем с вас, незабавно и без предизвестие, и да наложим незабавно да ни предадете обратно всички наети от вас стоки. В този случай, вие нямате право на задържане на стоката.

1.6.2 В случай на уведомление за прекратяване на договора, ние имаме право на незабавно влизане във владение и приемане на ОРИГИНАЛНИ LAYHER продукти и други продукти, наети от вас,  изцяло или частично, по наша преценка. Освен това, в този случай, или ние, или трети лица, препоръчани от нас, имаме право да достъп до вашата собственост или помещения, с цел приемане на ОРИГИНАЛНИ LAYHER продукти и други продукти, наети от вас. Същото се отнася, и ако нашите ОРИГИНАЛНИ LAYHER продукти и други стоки, трябва да се получат от ваши клиентите.

1.6.3 За предотвратяване на излишни разходи, вие сте съгласни с този процес и давате изрично съгласие за тази процедура.

2. Вашите отговорности като страна в отдаването под наем

2.1 Приемане

Вие се задължавате да извършите приемането на наети стоки. Вие трябва да потвърдите, по наша преценка в писмена форма, че сте приели  наетите стоки правилно и, че те са напълно функционални без ограничения, например на документ за доставка, товарителница или потвърждение за получаване. Наетите стоките се проверяват от вас незабавно след получаването, за да се гарантира, че те са без липси и без дефекти. Всякакви дефекти или непълни доставки се съобщават своевременно, в противен случай се изключват всякакви искове.

2.2 Използване на наети стоки, инструкции за монтаж и употреба

Вие се задължавате да спазвате всички изисквания за използването на ОРИГИНАЛНИ LAYHER продукти и други стоки, отдавани от нас под наем,както и да извършите необходимата регистрация или получите разрешение за използването на наетите стоки. Вие трябва да поеме необходимата застраховка за ваша сметка. Прилагат се съответно разпоредбите на горния Раздел I, Общи условия на доставка и плащане.

2.3 Забранява се смесена употреба

2.3.1 Вие трябва да използвате наети стоки единствено и само с други ОРИГИНАЛНИ LAYHER продукти и други стоки. Ние изрично посочваме, че всяко смесване на ОРИГИНАЛНИ LAYHER продукти и други стоки с продукти на други производители или копия на наши продукти не е предмет на целите на договора за наем.

2.3.2 Вие ни освобождавате от всякакви отговорности, произтичащи от едновременното използване на ОРИГИНАЛНИ LAYHER продуктите  и други продукти.

2.3.3 Прилагат се съответно разпоредбите на горния Раздел I, Общи условия на доставка и плащане.

2.4 Употреба по предназначение, разходи за поддръжка и ремонти

Задължавате се да използвате наети стоки изключително за определената цел. Трябва да поддържате наетите стоките, според  договорните условия и да извършвате ремонти за собствена сметка. Това не ви освобождава от задълженията по договора за наем, особено задължението за плащане цената на наема.

3. Прехвърляне на риск

По отношение на прехвърляне на риска, като например случайна загуба или кражба на стоки или щета в резултат на повреда, прилагат се съответно разпоредбите на горния раздел I. Общи условия за доставка и плащане, № 10, 10.1 и 10.2, и приемането се счита като предаване.

4. Място на експлоатация

Вие ни информирате, при поискване от наша страна, за местата на експлоатация. Ако не ни информирате, въпреки предупреждението за прекратяване на договора, това ще ни даде право да прекратим договора за наем без предизвестие и да предявим иск за обезщетение.

5. Гаранции

5.1 В случай на всякакви дефекти на стоките отдадени под наем в момента на предаването, ние даваме гаранция за дефекти в материалите или чрез ремонтиране на дефектите, или чрез доставка на заменени стоки без дефекти. Имате право на намаление на наема, ако два опита за отстраняване на дефектите или доставка на заменените стоки са били неуспешни. Ние имаме право да доставим технически и икономически еквивалентни оринални LAYHER  вместо наетите продукти.

 
5.2 Прилагат се съответно разпоредбите  горния Раздел I, Общи условия за доставка и плащане, № 14.

6. Отговорност
Вие носите отговорност за всички повреди, възникнали по време на използването на наетите стоките.

7. Право за връщане на стоки, възстановяване на дефекти
7.1 Връщане на стоки

След изтичане на договора за отдаване под наем, се задължавате да върнете наетите стоки на адреса на регистрация на фирмата в гр.София в пълен размер, почистени от  замърсявания и застраховани за ваша сметка и риск.

7.2 Обратен документ за доставка, ред на връщане

Вие се задължавате да върне всички наети ОРИГИНАЛНИ LAYHER продукти и други стоки с документ за доставка и посочен адрес. Трябва да върнете наетите стоките по такъв начин, че те да бъдат разтоварени от нас с мотокар без никаква допълнителна работа и разходи, и транспортирани в помещенията на компанията. Ако това не бъде направено, ще ни възстановите разходите за допълнителната работа. Имате право да ни докажете, че не сме направили всички предявени допълнителни разходи, или че всеки допълнителен разход е по-малко от сумата, предявена от нас.

7.3 Увреждане, отклонение от състоянието при доставка

Всяко увреждане на наетите стоки в края на наемния период, или  всяко отклонение от състоянието им при доставка, са за ваша сметка, освен, ако те се дължат на начина на ползване, или биха настъпили по предписаната употреба. Вие трябва да поемете всички разходи по почистване или ремонт. Доколкото ние считаме, че елементите не могат да бъдат ремонтирани или цената на ремонта надвишава нетната им цена, ние имаме право да откажем приемането на увредените наети стоки и  да поискаме обезщетение в размер на нетната цена. Имате право да ни докажете, че не сме понесли такава загуба, или че всяка загуба е по-малка от предявената сума за плащане. Това се отнася, и ако сте направили технически промени на наетите стоки.

7.4 Наети стоки, които вече не съществуват или са счупени

Ако някои от наетите стоки не съществуват в момента, когато те трябва да бъдат върнати или да бъдат взети обратно, или ако те са счупени, както е определено в 7.3, ние ще Ви издадем фактура за тези стоки по съответните нетни цени. Имате право да ни докаже, че не сме понесли такава загуба, или че всяка загуба е по-малка от предявената сума за плащане.

7.5 Разходи започистване или ремонт
Всички необходими разходи за почистване или ремонт са за ваша сметка, на приемливи и обичайните цени.
7.6 Обхват на връщаната стока

Ние ще приемем обратно само ОРИГИНАЛНИ LAYHER продукти и други стоки, които сме ви отдали по съответния договор за наем.
7.7 Забавено връщане на стоки
7.7.1 Ако вие, като наемаща страна и не върнете стоките, които са предмет на договора, след изтичането или прекратяването на наемния период, или в случай на ненавремнно връщане, ние имаме право на такса, еквивалентна на съгласуваната наемна цена, като компенсация за времето, за което ние сме лишени от стоките. Правото на обезщетение за бъдещи увреждания или загуби е запазено.

7.7.2 Всяко продължаване на използване на наети стоки не води до удължаване на договора за наем. С настоящото възразяваме предварително за всяко имплицитно удължаване на договора за наем. За периода на всяко продължаване на използване ще се начислява валидната наемна цена, като обезщетение за нас. Това условие за обезщетение за ползване е обичайно и приемливо в мястото на действие на договора.

8. Преждевременно прекратяване

В случай, че не изпълнявате основните задължения или ги изпълнявате ненавреме или не напълно, ние имаме право да прекратим договора без предизвестие. Без да се засягат други претенции, вие оставате длъжни да плащате цената на наема за остатъка от срока на договора за наем или до следващата възможна дата за прекратяване.

9. Покупка

Ако решите да закупите наетите стоките, когато свършва договора за наем, вие ще получите отстъпка от продажната цена в съответствие с обичайните пазарни практики. Задълженията, произтичащи от договора за наем, остават в сила, докато дължимата сума за приемане на стоките е била платена в пълен размер.

 

© Copyright 2020